Balvas

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS

Par labākajiem zinātniskajiem darbiem atsevišķās zinātņu nozarēs Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir balvas, kuras nosauktas izcilu zinātnieku vārdā. Katru balvu izsludina reizi divos vai trijos gados.

Balvu piešķir par atsevišķiem zinātniskiem darbiem, atklājumiem, izgudrojumiem, kā arī par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu. Par balvas pretendentu var izvirzīt tikai atsevišķu personu, no autoru kolektīviem — galveno autoru. Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru darbu tematika saistīta ar Latviju.

LZA balvu fondu veido LZA naudas līdzekļi un atbalstītāju ziedojumi.

Jāņa Raiņa balva - par izcilu radošu veikumu zinātnē vai kultūrā

FIZIKAS UN TEHNISKAJĀS ZINĀTNĒS

Eižena Āriņa balva (kopā ar AS "Emergn” un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fondu) - balva datorzinātnēs un to pielietojumos

Artura Balklava balva - par izciliem sasniegumiem zinātnes popularizēšanā

Pīrsa Bola balva - balva matemātikā

Frīdriha Candera balva - balva mehānikā, astronomijā

Valtera Capa balva (kopā ar LR Patentu valdi un Minox GmbH (Vācija)) - balva labākajam izgudrotājam

Ludviga un Māra Jansonu balva - balva labākajam jaunajam zinātniekam fizikā

Edgara Siliņa balva - balva fizikā

Vitauta Tamuža balva - balva labākajam jaunajam zinātniekam mehānikā

Alfrēda Vītola balva (kopā ar AS “Latvenergo”) - balva inženierzinātnēs un enerģētikā

ĶĪMIJAS, BIOLOĢIJAS, MEDICĪNAS UN LAUKSAIMNIECĪBAS ZINĀTNĒS

Kaspara Buša balva - balva meža ekoloģijā un mežkopībā

Emīlijas Gudrinieces balva - balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā

Arvīda Kalniņa balva (kopā ar Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju) - balva mežzinātnēs, koksnes pētniecībā un pārstrādē

Pauļa Lejiņa balva - balva lauksaimniecības zinātnēs

Heinricha Skujas balva - balva bioloģijas zinātnēs

Paula Stradiņa balva (kopā ar P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Rīgas Stradiņa universitāti (kopš 2014. gada)) - balva medicīnas zinātnē un tās vēsturē, vai par ievērojamu zinātnisku veikumu praktiskajā ārstniecībā

Mārtiņa Eduarda Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balva - balva jaunajiem zinātniekiem ķīmijā

Gustava Vanaga balva - balva ķīmijas zinātnēs

Solomona Hillera balva (kopā ar AS “Grindeks”, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un LU Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (2004-2008), kopš 2015. gada - kopā ar AS "Olainfarm") - balva biomedicīnā un jaunu medicīnas preparātu izstrādē, kopš 2015. gada - balva jaunajam zinātniekam

HUMANITĀRAJĀS UN SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS

Kārļa Baloža balva - balva tautsaimniecībā

Friča Brīvzemnieka balva - balva folkloristikā, Latvijas etnogrāfijā un antropoloģijā

Teodora Celma balva - balva filozofijā

Jāņa Endzelīna balva - balva latviešu valodniecībā, baltoloģijā

Dītriha Andreja Lēbera balva - balva tiesību zinātnēs vai politikas zinātnē

Zentas Mauriņas balva - balva jaunajam zinātniekam literatūrzinātnē vai filozofijā

Kārļa Mīlenbaha balva (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) - balva par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā

Viļa Plūdoņa balva - balva latviešu literatūrzinātnē

Marģera Skujenieka balva - balva statistikā

Arveda Švābes balva - balva Latvijas vēsturē

Kārļa Ulmaņa balva - balva par Latvijas tautsaimniecības un valsts vēstures problēmu izpēti un risinājumiem

Tālivalža Vilciņa balva - balva socioloģijā

Katru gadu piešķir 4–6 LZA vārdbalvas. Balvu saraksts tiek izziņots jūnijā laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Zinātnes Vēstnesis” un LZA tīmekļvietnē (http://www.lza.lv). Dokumentu iesniegšanas termiņš izsludinātajām balvām — katra gada septembris.

BALVAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĀRDBALVAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM

Balvas uz konkursa pamata tiek piešķirtas maģistrantiem vai doktorantiem, vai jaunajiem pētniekiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc maģistra vai doktora darba aizstāvēšanas. Reflektēšanai var iesniegt darbus, kurus veicis atsevišķs zinātnieks, kurš pieteikuma iesniegšanas brīdī nav vecāks par 30 gadiem.

Balva par labāko jaunā zinātnieka darbu fizikā nosaukta Ludviga un Māra Jansonu vārdā,  

par labāko darbu ķīmijā —  Mārtiņa Straumaņa-Alfrēda Ieviņa vārdā,

par labāko darbu ķīmijā vai ķīmijas tehnoloģijā Emīlijas Gudrinieces vārdā, 

par labāko darbu literatūrzinātnē un filozofijā — Zentas Mauriņas vārdā, 

par labāko darbu mehānikā Vitauta Tamuža vārdā. 

Jauno zinātnieku konkursam darbi iesniedzami līdz katra gada septembrim LZA sekretariātā vai attiecīgo zinātņu nodaļās (Akadēmijas laukumā 1, 2.stāvā, Rīga, LV 1050).

Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem var saņemt pa tālruni 67223931.